Objednávky, reklamácie, stav objednávok: 
+421 948 735 472 (po–pia 7:30–15:30)
Květina | Serafin byliny

Obchodné podmienky a zásady spracovania osobných údajov

Obchodné podmienky

SERAFIN - prírodné produkty, s.r.o.
so sídlom Okružná 236, Čadca, 022 01 a prevádzkou J.M.Geromettu 146/1, Žilina, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:
55485/L pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.serafinbyliny.sk .
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmínky obchodnej spoločnosti Serafin - prírodné produkty, s.r.o., so sídlom Okružná 236, 022 01 Čadca, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka: 55485/L upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislostii alebo na základe kupnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou prostrednictvom internetového obchodu predavajúcého. Internetový obchod je predavajúcim vedený na internetovej adrese www.serafinbyliny.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania.
1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednat v kupnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednost pred ustanovenými obchodnými podmienkami.
1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku
1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok
2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
1.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru .V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
1.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akékoľvek jej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
1.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
1.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
1.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), najmä potom nehradí svoje záväzky.
1.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaji, a to vrátane uvedených cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, mimo poštovného a balného. Ponuka predaje tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednanie podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.
1.2. V sekcií doprava a platba sú obsiahnuté informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
1.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), spôsobu úhrady kúpne ceny zboží, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
1.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke.
1.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, čiastka kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenia objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
1.6. Zmluvný vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácií),ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.
1.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skúr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
1.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsoby:
v hotovosti na odbernom mieste na adrese J.M. Geromettu 146/1, 010 01 Žilina
na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ComGate.
prostredníctvom www.packeta.sk
1.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
1.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
1.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu okamžikom pripísanej príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
1.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať.
1.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1.1. Kupujúci berie na vedomie, že nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako i tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.
1.2. Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dňoch od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľné a doručené do štrnástich (14) dňoch od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho – J.M.Geromettu 146/1, 010 01 Žilin či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@serafinbyliny.sk.
1.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5tich pracovných dňoch od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety zaniká nárok na vrátenie tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné v pôvodnom obalu.
1.4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.
1.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
1.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
1.1. Spôsob doručenia tovaru určuje prodávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zajednaný na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy
1.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je prodávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
1.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
1.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný kontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezprostredne oznámiť prepravcovi. V prípade zahliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci stvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadne neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
1.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi občianskeho zákonníku.
1.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že pridávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcim množstvom, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorú sa vec obvykle používa.
1.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby pridávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kopnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
1.4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
7. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
1.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
1.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhraní obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohly mít negatívny vplyv na chod webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
1.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretých osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej ich určením.
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDIEĽANÍ
1.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochranne osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov.
1.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
1.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielané informácií a obchodných zdieľaní kupujúcemu.
1.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobní údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedené z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
1.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúcich predávané tretím osobám.
1.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú zapracovávane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
1.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.
1.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonávanie opravy, doplnenie alebo likvidácií osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuto oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
1.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať.
1.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
9. DORUČOVANIE
1.1. Ak nebude dohodnuto inak, všetka korešpondencia súvisí s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedená v jeho užívateľskom účte.
1.2. Správa je doručená:
v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb prevzatím zásielky adresátom,
v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dňoch od uloženia zásielky a danej výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštovných služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
1.2. Predávajúci je oprávnený k predaja tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskou kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
1.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmyslom sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu.
1.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná
1.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie J.M.Geromettu 146/1, 010 01 Žilina, adresa elektronické pošty: info@serafinbyliny.sk, telefón +421 948 735 472.

Zásady spracovania osobných údajov

SERAFIN - prírodné produkty, s.r.o.
so sídlom Okružná 236, Čadca, 022 01 a prevádzkou J.M.Geromettu 146/1, Žilina, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:
55485/L pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.serafinbyliny.sk.
1. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení Zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľov.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
5. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
Společnost Paradigma solutions s.r.o.., IČ: 107 73 673;
Poskytovatel účetního Money; Solitea, a.s., IČ: 01572377
Heuréka shopping s.r.o. IČ: 023 87 727
Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
6. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
7. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
10. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
11. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
12. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
13. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
14. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 21. tohto článku,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
15. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
16. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
17. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
18. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
19. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
20. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
21. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
22. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 21. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
23. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
24. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
25. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
26. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
27. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
28. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
29. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na určenú osobu prevádzkovateľa, paní Anastázie Sittová, a to písomnou formou na adrese: J.M.Geromettu 146/1, 010 01 Žilina alebo elektronicky na emailovú adresu: sittova@serafinbyliny.sk .
30. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Potrebujete poradiť?